uploads/brand/20120201085717.swf
  品牌專區 品牌專區 > 品牌介紹
 
uploads/banner/20120113035806.swf
     
 
                              


             

來玩球吧!系列:


寶寶是透過遊戲來學習的,

遊戲寶寶學習的方法。

透過小球可以訓練寶寶抓握的能力,

滾動的球體配合聲音燈光,吸引小孩多多爬行運動,

多數單品除遊戲模式外另有學習裝置,個個都是多功能且饒富趣味,

令寶寶深深著迷的遊戲單品。


 
上一個 下一個